ÖZ TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİÖz Tekstil San Ve Tic. Ltd. Şti. ( NaraMaxx ) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunun önemini bilmekte ve gizliliğin korunması konusunda azami özen göstermekteyiz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimiz ile ticari iş ve işlemlerin kurulması, yürütülebilmesi ve geliştirilebilmesi amaçlarıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaştığınız bilgileriniz Şirketimizde kayıt altına alınacak ve söz konusu işlemlerinizin yürütülmesi için gerektiğinde bize yardımcı olan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, finansal kurumlara ya da diğer üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine aktarılabilecektir. Şirketimizde kayıt altına alınan bilgileriniz 6698 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda gerekli ve makul tüm önlemlerle korunacaktır. İşbu web sitesinde veya başka biçimde tarafımıza bilgi verdiğinizde bilgilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına açık biçimde onay vermiş olursunuz.

Kişisel bilgilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu Öz Tekstsil San. Ve Tic. Ltd Şti. olup; aşağıdaki konularda ayrıntılı bilgi ve taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.naramaxx.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi. Erguvan Sokak. No:1 Osmangazi/BURSA adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu bilgi@naramaxx.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

- Kişisel nitelikteki bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Bilgilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve bilgilerinizin o amaçlar doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel bilgilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel bilgilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
- Kişisel nitelikteki bilgilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlar varsa bunlara itiraz etme,
- Bilgilerinizin yasal olmayan yollarla işlendiğini düşünüyorsanız bunun sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme.

GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında DOSAB ERGUVAN SK. N:1 OSMANGAZİ/BURSA adresinde mukim 0662010619800149 Mersis Numaralı ÖZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (NaraMaxx) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimize ait NaraMaxx mağazaları içerisinde bilumum noktalarda (kasa, giriş-çıkış kapıları, mağaza içi belirli noktalar) yer alan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kişisel verileriniz (görsel ve işitsel kayıtlar) temin edilmektedir.

Güvenlik kameraları ile elde edilen kişisel verileriniz mağazalarımızda gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, NaraMaxx ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğinin faaliyetlerini yürütmek, veri sorumlusu NaraMaxx’ın taraf olacağı uyuşmazlıkların çözümü / hukuk işlerinin takibini sağlamak ve resmi/adli kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla alınmakta ve kaydedilmektedir.

Söz konusu kamera kayıtları hukuka ve dürüstlük kurallarına, yukarıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ


İşbu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz güvenlik kameraları vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI


Güvenlik kameraları ile temin edilen söz konusu kişisel verileriniz taraf olunması halinde hukuki uyuşmazlıkların çözümü (bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması) ve mevzuat gereği talep halinde (veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması) hukuki sebebine dayanarak Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri) aktarılabilecektir. Bunun haricinde söz konusu kişisel verileriniz üçüncü kişilere kesinlikle aktarılmamakta / paylaşılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ


KVKK’ nın 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu kapsamda işbu aydınlatma metnine konu olan ve güvenlik kameraları vasıtasıyla temin edilen kişisel verileriniz NaraMaxx tarafından 15 gün boyunca saklanır, akabinde geri döndürülemez bir şekilde silinir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde DOSAB ERGUVAN SK. N:1 OSMANGAZİ/BURSA adresine yazılı olarak, oztekstil.muhasebe@hs03.kep.tr adresine KEP üzerinden iletmek ya da Naramaxx veri tabanında yer alan kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden bilgi@naramaxx.com adresine e-posta yoluyla iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.